Žádost o osazení trvalého uměleckého díla do veřejného prostoru

I. fáze

Příprava záměru

 • Vyjasnění idei (Co? Kde? Proč?)
 • Z jakého důvodu chcete nové současné umělecké dílo? Jaký bude mít smysl a povahu? Proč by toto umělecké dílo mělo být právě zde? Jak je budoucí dílo s místem spjato? V jakém vztahu bude umělecké dílo s konkrétním místem?
 • Studium strategických dokumentů : Plug-in Umělecká díla na veřejných prostranstvích, Metodika podpory současného umění a proces pořizování uměleckých děl do veřejného prostoru
 • Ke stažení
 • Vyžádání stanoviska vlastníka pozemku / MČ k Vašemu záměru
II. fáze

Konzultace a představení záměru

 • Vyplněný projektový list + fotodokumentaci a stanovisko MČ zaslat na umenipromesto@ghmp.cz
 • Možnost konzultace záměru s pracovní skupinou, domluvení termínu prezentace
 • Prezentace záměru před komisí
 • Komise se schází 1x měsíčně. Finační prostředky jsou schvalovány čtvrtletně - termíny zasedání viz. harmonogram. Termín pro dodání záměru pro konzultaci je vždy do 15. dne v měsíci, tak aby žádost byla představena na jednání Komise ten měsíc. Žádosti o schválení finančních prostředků pak nejpozději 15. den v měsíci, kdy se finance schvalují.
III. fáze

Žádost o finanční prostředky

 • Případné doplnění projekového listu dle požadavků komise
 • Vyžádání stanoviska IPR a GHMP
 • Instituce mají 3 týdny na vyřízení žádosti o stanovisko, proto je potřeba žádat s dostatečným předstihem. Žádosti o stanovisko zasílejte za GHMP: Umenipromesto@ghmp.cz a za IPR: podatelna@ipr.praha.eu
 • Položkový rozpočet na soutěž/ realizaci
 • Schvalování finančních prostředků probíhá dvou kolově: Finanční prostředky na soutěž a finanční prostředky na realizaci
 • Podmínky soutěže
III. fáze

Rozhodnutí komise

 • Komise se k záměru vyjádří a vydá doporučující usnesení. V kladném případě bude Radě HMP doporučeno, aby uvolnila finanční prostředky na soutěž o dílo/realizaci.
 • V případě souhlasu radní pro kulturu Odbor kultury připraví radě HMP tisk, která následně rozhodne, zda budou uvolněny finanční prostředky na základě doporučení komisí a nechá alokovat schválenou částku.
 • Pokud se jedná o převedení finančních prostředků z programu mimo HMP (např. když žádá městská část), po schválení Radou ještě následuje schválení převodu Zastupitelstvem hl. m. Prahy.
IV. fáze

Financování

 • Po schválení převodu finančních prostředků RHMP a popř. ZHMP zajistí Odbor kultury samotný převod přímo se žadatelem