Soutěžní dialog na návrh nového uměleckého díla ve vestibulu stanice metra Florenc

Vestibuly stanice Florenc C dostanou v rámci probíhající rekonstrukce nové úsporné LED osvětlení. Na něj by v pasáži spojující oba vestibuly mělo navázat nové trvalé umělecké dílo – světelný objekt, na jehož návrh Galerie hl. m. Prahy (GHMP) společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) vyhlásili soutěžní dialog. Zájemci se do něj mohou přihlásit pouze elektronicky prostřednictvím Tender Arény, uzávěrka je 21. dubna 2023 ve 14 hodin. Vítěz by měl být vyhlášen letos v září, rozhodne o něm pětičlenná porota. Úkolem vítěze bude také zajistit realizaci a instalaci navrženého díla. Organizátorem soutěžního dialogu je CCEA MOBA studio.

Předmětem tohoto soutěžního dialogu a součástí veřejné zakázky je kromě návrhu nového uměleckého díla – světelného objektu pro pasáž spojující severní a jižní vestibul stanice metra Florenc C také zpracování kompletní projektové dokumentace v součinnosti s GHMP, DPP a zhotovitelem rekonstrukce stanice. A to včetně soupisu prací a dodávek a získání potvrzení o splnění technických norem pro použití v metru. Dále je předmětem zakázky dodání uměleckého díla, jeho instalace a zprovoznění, součinnost při odstraňování vad a nedostatků a v neposlední řadě autorský dozor.

Do soutěžního dialogu se mohou přihlásit zájemci, kteří v termínu do 21. dubna 2023 do 14:00 podají přihlášku a doklady, že splňují jak základní způsobilost podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak i kvalifikaci podle soutěžního řádu České komory architektů.

Všechny přihlášené účastníky, kteří splní podmínky v účasti v soutěžním dialogu, organizátor vyzve k vypracování a předložení Profesního přístupu k řešení zakázky. V něm budou mít účastníci za úkol popsat řešení budoucího uměleckého díla ze dvou aspektů: z pohledu kvality uměleckého záměru a kvality konceptu technologického řešení. GHMP a DPP doporučují umělecké dílo realizovat ve stropním podhledu v návaznosti na nové LED osvětlení. Předložené návrhy posoudí a vyhodnotí porota, která vybere čtyři finalisty postupující do další fáze soutěžního dialogu. V něm budou mít za úkol zpracovat již detailní finální návrh uměleckého díla, včetně konceptu technologického řešení, kvalifikovaného odhadu investičních a budoucích provozních nákladů a cenové nabídky za zpracování příslušné projektové dokumentace a dodání díla. V této fázi soutěže organizátor společně s GHMP a DPP pro finalisty zorganizuje dva workshopy. První společný, na kterém účastníkům budou vysvětleny technické podmínky a limity, případně zpřesněno či vysvětleno zadání. Druhý workshop bude finalistům sloužit k osobní prezentaci a konzultaci svých rozpracovaných návrhů s porotou.


Předložené finální návrhy uměleckého díla budou hodnoceny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle celkové kvality nabídky, tj. poměru dvou hlavních kritérií: umělecké kvality a celkové nabídkové ceny. Prvním hlavním hodnotícím kritériem s váhou 70 % bude kvalita návrhu uměleckého díla, v rámci kterého jsou dílčími podkritérii kvalita uměleckého záměru s váhou 50 %, kvalita konceptu technologického řešení s váhou 25 % a výše investičních nákladů s váhou 25 %. Druhým hlavním hodnotícím kritériem je celková nabídková cena s váhou 30 %. Každému finalistovi, který předloží finální nabídku a akceptuje veškeré závěry ze soutěžního dialogu bude náležet odměna 150 tisíc korun bez DPH. O vítězi soutěžního dialogu bude rozhodovat pětičlenná porota. V její nezávislé části s právem hlasovat zasednou nezávislá architektka Stanislava Blažková, bývalá hlavní architektka ateliéru A8000, dále Pavel Korbička, pedagog Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Maxim Velčovský, český designér, pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a v současnosti kreativní ředitel společnosti Lasvit a jako náhradnice architektka Marie Hroncová. V závislé části poroty pak zasednou Anna Švarc, architektka metra a projektová manažerka DPP a Hana Třeštíková, zastupitelka HMP a místostarostka Prahy 7 pro oblast kultury, sportu a sousedských vztahů, jako náhradnice Marie Foltýnová, vedoucí Oddělení správy veřejné plastiky GMHP a Anna Gümplová, asistentka programu Umění pro město GMHP. Soutěžní dialog Světlo pro metro je základním předpokladem pro jednání GHMP s Radou hl. m. Prahy a Komisí Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru o následné realizaci vítězného návrhu uměleckého díla. Pokud bude návrh komisí přijat včetně finančních závazků, bude následovat koordinace mezi vítězem soutěžního dialogu, DPP a zhotovitelem rekonstrukce stropní desky a vestibulu stanice Florenc C. Ambicí všech stran je v ideálním případě spojit dokončení stavebních prací s odhalením uměleckého díla v roce 2026.

Víc informací na webu CCEA MOBA.